Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

colorful
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viapensieve pensieve
colorful
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapensieve pensieve

November 07 2018

colorful
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover
colorful
Reposted frommrrru mrrru vianiiks niiks
colorful
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy
colorful
colorful
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada viaveritas1 veritas1
colorful
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBalladyna Balladyna
colorful

November 06 2018

colorful
9820 f2b1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaschaaf schaaf
colorful
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viapkz451 pkz451
colorful
5186 a2e4
colorful
7377 b7f3
Reposted fromohshit ohshit viaprzyjaciel przyjaciel

November 05 2018

colorful
7411 8d7f
Reposted fromikari ikari viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
4471 1e37
Reposted fromcountingme countingme viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
0044 6d00
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
4700 ce64 500
Reposted frommanna manna viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
5342 b45f 500
Reposted frommijama mijama viaprzyjaciel przyjaciel
colorful
5730 c0fa
Reposted fromptasheq ptasheq viaprzyjaciel przyjaciel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl